komercsabiedrības
BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski
juridiskā adrese: Żwirowa 2, Kaniów 43-512, PL
identifikācijas numurs (regon) PL: 243081190

preču pārdošanai, izmantojot tiešsaistes veikalu, kas atrodas interneta adresē www.golfchampion.lv.

I. IEVADA NOTEIKUMI
1. Šie uzņēmuma BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski, juridiskā adrese: Żwirowa 2, Kaniów 43-512, Polija, identifikācijas numurs (regon): 243081190, nodokļu identifikācijas numurs: PL6521722874 (turpmāk tekstā – “Pārdevējs”) reglamentē pušu savstarpējās tiesības un pienākumus, kas izriet no pirkuma līguma (turpmāk tekstā – “Pirkuma līgums”), kas noslēgts starp Pārdevēju un citu fizisko personu (turpmāk tekstā – “Pircējs”), izmantojot Pārdevēja interneta veikalu, vai pamatojoties uz to. Pārdevējs interneta veikalu uztur tīmekļa vietnē, kas atrodas tīmekļa vietnē www.golfchampion.lv (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”), izmantojot Tīmekļa vietnes saskarni (turpmāk tekstā – “Veikala tīmekļa saskarne”).
2. Noteikumi un nosacījumi netiek piemēroti, ja persona, kas vēlas iegādāties preces no Pārdevēja, ir juridiska persona vai persona, kas rīkojas, pasūtot preces savas uzņēmējdarbības vai patstāvīgas profesionālās darbības ietvaros.
3. Noteikumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem un nosacījumiem, var tikt saskaņoti pirkuma līgumā. Pirkuma līguma noteikumi, kas atšķiras no noteikumiem, ir prioritāri attiecībā pret noteikumiem un nosacījumiem.
4. Noteikumu un nosacījumu noteikumi ir neatņemama pirkuma līguma sastāvdaļa. Pirkuma līgumu un noteikumus un nosacījumus sagatavo latviešu valodā. Pirkuma līgumu var noslēgt latviešu valodā.
5. Pārdevējs var grozīt vai papildināt noteikumu un nosacījumu redakciju. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas radušies iepriekšējās noteikumu un nosacījumu redakcijas spēkā esamības laikā.
II. LIETOTĀJA KONTS
1. Pamatojoties uz Pircēja reģistrāciju, kas veikta Tīmekļa vietnē, Pircējs var piekļūt savai lietotāja saskarnei. No savas lietotāja saskarnes Pircējs var pasūtīt preces (turpmāk tekstā – “lietotāja konts”). Ja veikala tīmekļa saskarne to atļauj, Pircējs var pasūtīt preces arī bez reģistrācijas tieši no veikala tīmekļa saskarnes.
2. Reģistrējoties tīmekļa vietnē un pasūtot preces, Pircēja pienākums ir sniegt visu informāciju pareizi un patiesi. Pircēja pienākums ir atjaunināt lietotāja kontā sniegto informāciju, kad vien tā mainās. Pircēja lietotāja kontā un pasūtot preces, Pircēja sniegto informāciju Pārdevējs uzskata par pareizu.
3. Piekļuvi lietotāja kontam nodrošina lietotāja vārds un parole. Pircēja pienākums ir saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu savam lietotāja kontam.
4. Pircējs nav tiesīgs ļaut trešajām personām izmantot lietotāja kontu.
5. Pārdevējs var anulēt lietotāja kontu, jo īpaši, ja Pircējs neizmanto savu lietotāja kontu ilgāk nekā 1 gadu vai ja Pircējs pārkāpj savas saistības saskaņā ar pirkuma līgumu (tostarp Noteikumiem un nosacījumiem).
6. Pircējs apzinās, ka lietotāja konts var nebūt pieejams nepārtraukti, jo īpaši saistībā ar nepieciešamo Pārdevēja aparatūras un programmatūras iekārtu uzturēšanu vai trešo personu aparatūras un programmatūras iekārtu uzturēšanu.
III. PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA
1. Visa preču prezentācija veikala tīmekļa saskarnē ir informatīva, un pārdevējam nav pienākuma noslēgt pirkuma līgumu par šīm precēm.
2. Veikala tīmekļa saskarnē ir sniegta informācija par precēm, tostarp atsevišķu preču cenas un preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, ja tās nevar nosūtīt atpakaļ ar parasto pasta sūtījumu. Preču cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis un visi saistītie maksājumi. Preču cenas ir spēkā tik ilgi, kamēr tās ir redzamas veikala tīmekļa saskarnē. Šis noteikums neierobežo pārdevēja iespēju noslēgt pirkuma līgumu ar individuāli saskaņotiem noteikumiem.
3. Veikala tīmekļa saskarnē ir arī informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iepakošanu un piegādi. Veikala tīmekļa saskarnē sniegtā informācija par preču iepakošanas un piegādes izmaksām ir spēkā tikai gadījumos, kad preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā.
4. Lai pasūtītu preces, pircējs aizpilda pasūtījuma veidlapu veikala tīmekļa saskarnē. Pasūtījuma veidlapā jo īpaši jānorāda informācija par:
a) pasūtāmajām precēm (pasūtāmās preces Pircējs “ievieto” veikala tīmekļa saskarnes elektroniskajā iepirkumu grozā),
b) preču pirkuma cenas samaksas veidu, informāciju par pasūtīto preču piegādes veidu un
c) informāciju par izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi (turpmāk kopā sauktas “pasūtījums”).
5. Pirms Pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam Pircējam ir atļauts pārbaudīt un mainīt Pircēja Pasūtījumā ievadītos datus, tostarp attiecībā uz Pircēja iespējām atklāt un labot kļūdas, kas radušās, ievadot datus Pasūtījumā. Pircējs nosūta pasūtījumu Pārdevējam, noklikšķinot uz pogas “pasūtīt un apmaksāt”. Pārdevējs uzskata, ka pasūtījumā sniegtā informācija ir pareiza. Pārdevējs apstiprina Pircējam pasūtījuma saņemšanu nekavējoties pēc pasūtījuma saņemšanas, nosūtot e-pastu uz Pircēja lietotāja kontā vai pasūtījumā norādīto e-pasta adresi (turpmāk tekstā – “Pircēja e-pasta adrese”).
6. Atkarībā no pasūtījuma rakstura (preču daudzums, pirkuma cenas summa, paredzamās piegādes izmaksas) Pārdevējs vienmēr ir tiesīgs pieprasīt Pircējam papildu pasūtījuma apstiprinājumu (piemēram, rakstiski vai telefoniski).
7. Līgumiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek nodibinātas ar pasūtījuma pieņemšanas (akcepta) piegādi, ko Pārdevējs nosūta Pircējam elektroniskā pasta sūtījumā uz Pircēja elektroniskā pasta adresi.
8. Pircējs piekrīt, ka, slēdzot pirkuma līgumu, tiek izmantoti distances saziņas līdzekļi. Izmaksas, kas Pircējam radušās, izmantojot distances saziņas līdzekļus saistībā ar Pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz Pircējs, neatskaitot tās no pamatlikmes.
IV. PREČU CENA UN MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI
1. Pircējs var samaksāt Pārdevējam preču cenu un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi saskaņā ar Pirkuma līgumu, šādos veidos:
a) skaidrā naudā piegādes brīdī vietā, ko Pircējs norādījis pasūtījumā;
b) ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu
c) skaidrā naudā, izmantojot MakeCommerce maksājumu sistēmu (Maksekeskus AS)
d) bezskaidrā naudā ar kredītkarti;
e) izmantojot trešās personas piešķirtu kredītu.
2. Kopā ar pirkuma cenu Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevējam arī ar preču iepakošanu un piegādi saistītās izmaksas nolīgtajā apmērā. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā ietilpst arī ar preču piegādi saistītās izmaksas.
3, Pārdevējs no pircēja nepieprasa depozītu vai citu līdzīgu maksājumu. Tas neskar Noteikumu un nosacījumu 4.6. pantu par pienākumu samaksāt preču pirkuma cenu avansā.
4. Maksājuma skaidrā naudā gadījumā vai gadījumā, ja tiek veikts maksājums par piegādi, pirkuma cena ir maksājama pēc preču saņemšanas. Bezskaidras naudas norēķina gadījumā pirkuma cena ir maksājama 14 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.
5. Bezskaidras naudas maksājuma gadījumā pircējam ir pienākums samaksāt preču pirkuma cenu kopā ar maksājuma mainīgo simbolu. Bezskaidras naudas maksājuma gadījumā pircēja pienākums samaksāt pirkuma cenu ir izpildīts, kad attiecīgā summa tiek ieskaitīta pārdevēja kontā.
6. Pārdevējs ir tiesīgs, jo īpaši gadījumā, ja Pircējs vēlāk neapstiprina pasūtījumu (3.6. pants), pieprasīt samaksāt pilnu pirkuma cenu pirms preču nosūtīšanas Pircējam.
7. Jebkuras atlaides preču cenai, ko Pārdevējs piešķir Pircējam, nevar kombinēt.
8. Ja tas ir ierasts uzņēmējdarbības gaitā vai ja to paredz vispārsaistošie tiesību akti, Pārdevējs par Pirkuma līguma ietvaros veiktajiem maksājumiem izsniedz Pircējam nodokļu dokumentu – rēķinu. Pārdevējs ir atbildīgs par pievienotās vērtības nodokļa nomaksu. Pārdevējs izsniedz Pircējam nodokļa dokumentu – rēķinu pēc preču cenas samaksas un nosūta to elektroniski uz Pircēja elektronisko adresi.
9. Saskaņā ar Pārdošanas uzskaites likumu Pārdevējam ir pienākums izsniegt Pircējam kvīti. Vienlaikus viņam ir pienākums reģistrēt saņemto pārdošanas darījumu nodokļu administratoram tiešsaistē; tehniskas kļūmes gadījumā – ne vēlāk kā 48 stundu laikā.
V. ATKĀPŠANĀS NO PIRKUMA LĪGUMA
1. Pircējs apzinās, ka nav iespējams atkāpties, cita starpā, no pirkuma līguma par tādu preču piegādi, kas ir pielāgotas Pircēja vēlmēm vai Pircēja personai, no pirkuma līguma par ātrbojīgu preču piegādi, kā arī no precēm, kas pēc piegādes ir neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm, no līguma par tādu preču piegādi slēgtā iepakojumā, kuras patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un kuras nevar atdot atpakaļ higiēnas apsvērumu dēļ, un no līguma par audio vai vizuāla ieraksta vai datorprogrammas piegādi, ja oriģinālais iepakojums ir bojāts.
2. Ja vien tas nav Noteikumu un nosacījumu 5.1. pantā minētais gadījums vai cits gadījums, kad no pirkuma līguma nevar atkāpties, pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma četrpadsmit (14) dienu laikā no preču saņemšanas, turklāt, ja pirkuma līguma priekšmets ir vairāku veidu preces vai vairāku daļu piegāde, šis termiņš sākas no pēdējās preču piegādes saņemšanas dienas. Atteikums no pirkuma līguma jānosūta pārdevējam iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā. Atteikumam no pirkuma līguma pircējs var izmantot pārdevēja sniegto veidlapas paraugu, kas ir noteikumu un nosacījumu pielikums. Pircējs atteikumu no pirkuma līguma, cita starpā, var nosūtīt uz Pārdevēja juridisko adresi vai uz Pārdevēja e-pasta adresi [email protected].
3. Atteikuma no Pirkuma līguma gadījumā saskaņā ar Noteikumu 5.2. punktu Pirkuma līgums tiek atcelts no paša sākuma. Prece Pircējam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma no Pirkuma līguma izsniegšanas Pārdevējam. Ja Pircējs atkāpjas no Pirkuma līguma, Pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar preču nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, pat tad, ja preces to rakstura dēļ nav iespējams nosūtīt atpakaļ ar parastiem pasta sūtījumiem.
4. Atteikuma no Pirkuma līguma gadījumā saskaņā ar Noteikumu 5.2. punktu Pārdevējs 14 (četrpadsmit (14) dienu laikā pēc Pircēja atteikuma no Pirkuma līguma saņemtos naudas līdzekļus atmaksā Pircējam tādā pašā veidā, kādā Pārdevējs tos saņēma no Pircēja. Pārdevējs ir tiesīgs arī atgriezt Pircēja sniegto izpildījumu jau Pircējam atgriežot preces vai citā veidā, ja Pircējs tam piekrīt un Pircējam nerodas papildu izmaksas. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, Pārdevējam nav pienākuma atgriezt Pircējam saņemtos naudas līdzekļus, pirms Pircējs viņam atgriež preces vai pierāda, ka ir nosūtījis preces Pārdevējam.
5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji ieskaitīt prasījumu samaksāt par preces bojājumiem pret Pircēja prasījumu atmaksāt pirkuma cenu.
6. Gadījumos, kad pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, arī pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā atkāpties no pirkuma līguma, līdz pircējs saņem preces. Šādā gadījumā pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā Pircējam pirkuma cenu skaidrā naudā uz Pircēja norādīto kontu.
7. Ja Pircējam kopā ar preci tiek dāvināta dāvana, tad dāvinājuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts ar nosacījumu, ka gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, dāvinājuma līgums attiecībā uz šādu dāvinājumu zaudē spēku un Pircējam ir pienākums atdot dāvinājumu kopā ar preci Pārdevējam.
VI. PREČU TRANSPORTĒŠANA UN PIEGĀDE
1. Gadījumā, ja pēc Pircēja īpaša lūguma tiek saskaņots transportēšanas veids, Pircējs uzņemas ar šo transportēšanas veidu saistīto risku un jebkādas papildu izmaksas.
2. Ja pārdevējam saskaņā ar pirkuma līgumu ir pienākums piegādāt preces uz vietu, ko pircējs norādījis pasūtījumā, pircējam ir pienākums pieņemt preces piegādes brīdī.
3. Gadījumā, ja Pircēja vainas dēļ ir nepieciešams piegādāt preces atkārtoti vai citā veidā, nekā norādīts pasūtījumā, Pircējam ir pienākums segt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preču piegādi, vai izmaksas, kas saistītas ar citu piegādes veidu.
4. Saņemot preces no pārvadātāja, Pircējs pārbauda preču iepakojuma nevainojamību un defektu konstatēšanas gadījumā nekavējoties informē pārvadātāju. Ja ir konstatēti iepakojuma bojājumi, kas norāda uz nesankcionētu iekļūšanu sūtījumā, Pircējs var nepieņemt sūtījumu no pārvadātāja.
5. Citas pušu tiesības un pienākumus preču pārvadāšanā var regulēt Pārdevēja īpašie piegādes nosacījumi, ja Pārdevējs tos ir izdevis.
6. Maksimālais pasūtījuma piegādes termiņš ir 30 dienas, ja vien Pircējs nav piekritis ilgākam piegādes termiņam.
VII. TIESĪBAS, KAS IZRIET NO NEPILNĪGAS IZPILDES
1. Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz tiesībām, kas izriet no defektiem, reglamentē piemērojamie vispārsaistošie tiesību akti.
2. Pārdevējs ir atbildīgs Pircējam par to, ka Preces saņemšanas brīdī tām nav defektu. Jo īpaši Pārdevējs ir atbildīgs Pircējam par to, ka brīdī, kad Pircējs pārņēma Preces:
a) precēm ir īpašības, par kurām puses ir vienojušās, un, ja vienošanās nav panākta, tām ir īpašības, kuras ir aprakstījis pārdevējs vai ražotājs vai kuras pircējs ir paredzējis, ņemot vērā preču raksturu un pamatojoties uz to veikto reklāmu,
b) preces ir piemērotas nolūkam, kuram pārdevējs norāda, ka tās ir paredzētas izmantošanai vai kuram parasti izmanto šāda veida preces,
c) preces atbilst saskaņotajam paraugam vai paraugam pēc kvalitātes vai apstrādes, ja kvalitāte vai apstrāde ir noteikta, atsaucoties uz saskaņoto paraugu vai paraugu,
d) preces ir atbilstošā daudzumā, mēra vai svarā; un
e) preces atbilst tiesību aktu prasībām.
3. Noteikumu un nosacījumu 7.2. pantā izklāstītie noteikumi neattiecas uz precēm, kas pārdotas par zemāku cenu, uz defektiem, par kuriem tika panākta vienošanās par zemāku cenu, uz nolietojumu, kas radies preču normālas lietošanas rezultātā, uz lietotu preču defektiem, kas atbilst lietošanas vai nolietojuma līmenim, kāds bija precēm, kad tās pārņēma pircējs, vai ja tas izriet no preču rakstura.
4. Ja defekts kļūst acīmredzams sešu mēnešu laikā pēc saņemšanas, uzskata, ka precei ir defekts tās saņemšanas brīdī. Pircējs ir tiesīgs izmantot pretenzijas tiesības par defektiem, kas radušies patēriņa precēm divdesmit četru mēnešu laikā pēc saņemšanas.
5. Pircējs no defektiem izrietošās tiesības ceļ Pārdevēja uzņēmuma adresē, kurā ir iespējama pretenzijas pieņemšana attiecībā uz pārdoto preču klāstu, vai juridiskajā adresē vai uzņēmējdarbības veikšanas vietā.
6. Citas pušu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pārdevēja atbildību par defektiem, var regulēt pārdevēja pretenziju noteikumi.
VIII. CITAS PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz precēm, samaksājot pilnu preču pirkuma cenu.
2. Patērētāju sūdzības Pārdevējs izskata, izmantojot elektronisko adresi [email protected]. Pārdevējs nosūta informāciju par Pircēja sūdzības izskatīšanu uz Pircēja elektronisko adresi.
3. Strīdu izšķiršanai starp Pārdevēju un Pircēju, kas izriet no Pirkuma līguma, var izmantot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas atrodas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
1. Pārdevējs savu informēšanas pienākumu pret Pircēju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13. panta izpratnē, kas attiecas uz Pircēja personas datu apstrādi Pirkuma līguma izpildes, Pirkuma līguma pārrunu un Pārdevēja publisko tiesību saistību izpildes vajadzībām, izpilda ar atsevišķu dokumentu.
X. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA UN SĪKDATŅU GLABĀŠANA
1. Pircējs piekrīt, ka uz Pircēja elektronisko adresi tiek nosūtīta informācija, kas saistīta ar Pārdevēja precēm, pakalpojumiem vai uzņēmējdarbību, un turpmāk piekrīt, ka Pārdevējs uz Pircēja elektronisko adresi nosūta komerciālus paziņojumus. Pārdevējs pilda savu informēšanas pienākumu pret Pircēju VDAR regulas 13. panta izpratnē attiecībā uz Pircēja personas datu apstrādi komerciālu paziņojumu nosūtīšanas nolūkā, izmantojot atsevišķu dokumentu.
2. Pircējs piekrīt, ka viņa datorā tiek saglabātas sīkdatnes. Gadījumā, ja pirkumu tīmekļa vietnē var veikt un pārdevēja saistības saskaņā ar pirkuma līgumu var izpildīt bez sīkdatņu saglabāšanas pircēja datorā, pircējs jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu saskaņā ar iepriekšējo teikumu.
XI. IESNIEGŠANA
1. Pircējam var tikt piegādāta uz Pircēja elektronisko adresi.
XII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
1. Ja ar Pirkuma līgumu nodibinātās attiecības satur starptautisku (ārvalstu) elementu, tad puses vienojas, ka attiecībām piemērojami Latvijas tiesību akti.
2. Izvēloties tiesību aktus saskaņā ar Noteikumu 12.1. punktu, patērētājam netiek liegta aizsardzība, ko nodrošina tiesību sistēmas noteikumi, no kuriem nevar atkāpties ar līgumu un kuri citādi būtu piemērojami, ja netiktu izvēlēti tiesību akti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 593/2008 par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (Roma I) 6. panta 1. punktu.
3. Ja kāds no noteikumu un nosacījumu noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs vai neefektīvs, spēkā neesošo noteikumu aizstāj ar noteikumu, kura nozīme ir pēc iespējas tuvāka spēkā neesošajam noteikumam. Viena noteikuma spēkā neesamība vai spēkā neesamība neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.
4. Pirkuma līgumu, tostarp Noteikumus un nosacījumus, Pārdevējs arhivē elektroniskā formā, un tie nav pieejami.
5. Noteikumiem un nosacījumiem ir pievienots atteikuma no pirkuma līguma veidlapas paraugs.
6. Pārdevēja kontaktinformācija: piegādes adrese
OlzaLogistic – Golfchampion
Kalniņi B, Mārupe,
LV-2167, Rīga,
e-pasta adrese [email protected],
tel. +48 509247368